Zásady zpracování osobních údajů
(Privacy policy)

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Společnost Ringil s.r.o., IČ 09194673, se sídlem
Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 332388, jako správce osobních údajů („Správce“ nebo také „my“, včetně podob toho zájmena ve všech pádech), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů („Zásady“), při užívání webových stránek https://www.ringil.com" style="color: blue;">https://www.ringil.com („Web“), Systému Ringil, související Mobilní Aplikace Ringil („Mobilní Aplikace“) a dalších služeb jejich uživateli.

1.2.   Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro Správce prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné. S osobními údaji Správce nakládá v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679).

1.3.   Služby poskytované Správcem prostřednictvím Webu, Systému Ringil a Mobilní Aplikace mohou fungovat pouze za předpokladu, že jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje tak, jak je specifikováno níže. Bližší informace o Službách poskytovaných Správcem naleznete na Webu či ve VOP.

1.4.   Pro zachování přehlednosti těchto Zásad mají pojmy používané v těchto Zásadách začínající velkými písmeny shodný význam jako stejné termíny definované ve VOP, ledaže je v Zásadách výslovně uvedeno jinak nebo jsou takové termíny definovány v těchto Zásadách.

2.      ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.   Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

a)  identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, uživatelské jméno a heslo;

b)  kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje osob, které Správci umožňují kontakt se Zákazníky a Uživateli, zejména e-mailová adresa a telefon, případně též adresa pracoviště;

c)  nastavení účtu, kterými se rozumí údaje v Zákaznickém a Uživatelském účtu Zákazníka a Uživatele;

d)  vložený obsah, kterým se rozumí zejména informace o všech datových entitách (např. přepravy, avizace, timesloty, …) vytvářených v rámci sužby Ringil, kontaktní údaje dopravců a partnerů, vzájemná komunikace a také komunikace se Správcem v rámci uživatelské podpory;

e)  údaje o chování  návštěvníka Webu, Zákazníka a/nebo Uživatele v rámci webových stránek, Systému Ringil a Mobilní Aplikace, včetně záznamů o činnosti Systému Ringil a Mobilní Aplikace (informace o jejich používání Zákazníkem a/nebo Uživatelem, logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Zákazníka a/nebo Uživatele, způsob pohybu po Webu, posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si Zákazník a/nebo Uživatel Web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

f)   údaje o poloze (location data), kterými se rozumí údaje o poloze Uživatele – Dopravce, které jsou získávány z dat Mobilní Aplikace pro účely sledování stavu přeprav. Sledování údajů o poloze je možné v daném zařízení používající Mobilní Aplikaci zakázat (vypnout), v takové případě však nebudou dostupné související funkce Mobilní Aplikace, resp. Systému Ringil; a

g)  odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje Zákazníka a Uživatele odvozené z nastavení Zákaznického a/nebo Uživatelského účtu.

3.      ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů návštěvníků Webu (včetně Zákazníků a Uživatelů)

3.1.   Údaje o chování návštěvníků na Webu zpracovává Správce na základě svého oprávněného zájmu za účelem:

a)  získání informací, na základě kterých bude Správce moci Web a jím poskytované služby (včetně Služeb) v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem Správce je zde zlepšování Webu a poskytovaných služeb;

b)  vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti Webu a příp. měření účinnosti reklamy; oprávněným zájmem Správce je zde měření efektivity Webu a příp. výdajů na reklamu; pro tento účel může Správce z chování návštěvníků Webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;

c)  testování nových funkcí a aplikací před jejich nasazením, zejména za účelem předejití problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit zážitek z využívání Webu a dalších služeb (systémů a aplikací) Správce; oprávněným zájmem Správce je zde bezproblémová funkčnost poskytovaných služeb (včetně Služeb); a

d)  předcházení útoků na Web, Systém Ringil či další aplikace a systémy a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti zpracovávaných dat; oprávněným zájmem Správce je zde bezproblémová funkčnost poskytovaných Služeb a bezpečnost dat.

Zpracování osobních údajů Zákazníků a Uživatelů v případě existence Zákaznického a Uživatelského účtu pro použití na Webu nebov Mobilní aplikaci

3.2.  Při uzavření příslušné Smlouvy (k tomu viz blíže VOP) a souvisejícím vytvoření Zákaznického účtu a Uživatelského účtu (popř. dalších Uživatelských účtů kdykoli později) Správce zpracovává osobní údaje, zejména identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a Uživatele, údaje o nastavení účtu, údaje o chování, údaje o poloze (v případě Uživatele – Dopravce) a vložený obsah, a to na základě a za účelem poskytování Služeb a plnění Smlouvy uzavřené se subjekty údajů, aby mohl vést a spravovat Zákaznický a Uživatelský účet, umožnit využití Systému Ringil a Mobilní Aplikace a poskytovat funkcionality s tím spojené. Právní základ pro zpracování osobních údajů spočívá tedy v plnění smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem.

3.3.  Při vytvoření Zákaznického a Uživatelského účtu (popř. dalších Uživatelských účtů kdykoli později) zpracovává Správce identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a Uživatele, údaje o nastavení účtu, údaje o chování, údaje o poloze a odvozené údaje také na základě oprávněného zájmu Správce, a to za účelem

a)  získání informací, na základě kterých bude Správce moci poskytované Služby v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem Správce je zde zlepšování poskytovaných Služeb; a

b)  poskytování nabídek produktů a služeb Zákazníkům a Uživatelům; oprávněným zájmem Správce je efektivní propagace produktů a služeb. Zákazník a Uživatel může poskytování a zasílání takových nabídek kdykoli odmítnout; a

c)  za účelem testování nových funkcí a aplikací před jejich nasazením; oprávněným zájmem Správce je zde bezproblémová funkčnost poskytovaných Služeb.

3.4. Správce může dále zpracovávat osobní údaje Zákazníka a/nebo Uživatele pro účely uplatnění možných nároků Správce a rovněž za účelem ochrany práv Správce. Takové zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem Správce. 

3.5. Některý vložený obsah v Systému Ringil a Mobilní Aplikaci (informace o všech datových entitách (např. přepravy, avizace, timesloty, …) vytvářených v rámci sužby Ringil, kontaktní údaje dopravců a partnerů, vzájemná komunikace a také komunikace se Správcem v rámci uživatelské podpory) zpracovává Správce v souladu s uděleným souhlasem.

3.6. V případě, že se Zákazník či Uživatel výslovně přihlásí k odběru newsletterů a obchodních sdělení, může mu Správce příležitostně tento newsletter nebo obchodní sdělení zasílat na Zákazníkem, resp. Uživatelem poskytnutou e-mailovou adresu. Souhlas se zasíláním newsletteru a obchodních sdělení může Zákazník a Uživatel kdykoliv odvolat.

3.7.  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu osoby (subjektu údajů), může odmítnout udělit souhlas či odvolat dříve udělený souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Blíže ke způsobu uplatnění práv subjekty údajů v čl. 8 Zásad.

3.8. Správce zpracovává údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje) Zákazníka a Uživatele také za účelem plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Plněním právních povinností se rozumí také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.9. Pro vyloučení pochybností Správce uvádí, že pro případ, kdy jsou jakékoliv údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů mladšího 16 let, musí být takový souhlas schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k danému subjektu údajů, popř. jinou osobou v souladu s právními předpisy.

4.      PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.   Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, či jednotlivým zpracovatelům (subdodavatelům Správce), kteří dodávají Správci marketingové služby, analýzu návštěvnosti Webu a další podpůrné služby či s ním jinak spolupracují, a to vždy pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem spolupráce Správce se zpracovateli je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb pro Zákazníky a Uživatele.

4.2. Takto získané osobní údaje mohou zpracovatelé (subdodavatelé Správce) použít pouze za splnění zákonných podmínek, včetně zejména na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi zpracovateli a Správcem.

4.3. Bližší informace či aktuální seznam příjemců poskytne Správce na vyžádání.

4.4. Správce nepředává osobní údaje příjemcům nacházejícím se mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru.

5.      COOKIES

5.1.   Správce používá v rámci zlepšování fungování Webu, zvyšování kvality poskytovaných služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Nastavení cookies je plně pod kontrolou Zákazníka, Uživatele i návštěvníka Webu. Nastavení cookies provede v nastavení prohlížeče a soubory cookies může mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen se souhlasem Zákazníka, Uživatele nebo návštěvníka Webu v jednotlivých případech.

5.2.  Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies může Zákazník, Uživatel či návštěvník Webu i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však odmítne souhlas s cookies a použije nastavení prohlížeče tak, že vypne všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se mu podařit získat přístup na Web nebo do některých jejích částí.

5.3. Na Webu jsou využívány cookies prvních stran, které vkládáme do vašeho zařízení přímo my a jsou využívány k tomu, aby daná stránka či její část fungovala, a třetích stran, které vkládá do vašeho zařízení třetí strana.

5.4. Marketingové a analytické cookies 3. stran:

Technický název

Vydavatel

Účel a popis cookies

Doba trvání

Google analytics

Google Inc.

Slouží ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku, a také o datech první a poslední návštěvy.

2 roky

Google analytics

Google Inc.

Eviduje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.

2 roky

Google analytics

Google Inc.

Slouží k omezení počtu požadavků.

1 den

Google analytics

Google Inc.

Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.

1 den

Google analytics

Google Inc.

Slouží k odesílání informací o zařízení návštěvníka a jeho chování. Mapuje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

Relace

Hotjar

Hotjar Ltd.

Shromažďuje statistické a kvalitativní údaje související s návštěvami webu uživatele, jako je IP adresa, typ zařízení, informace o prohlížeči, počet návštěv, způsob užití, průměrný čas strávený na webu a navštívené stránky. Účelem je lépe porozumět potřebám našich uživatelů a optimalizovat naše služby.

1 rok

5.5. Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam lze nalézt prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů.

6.      ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.   Správce přijal odpovídající technická, organizační a administrativní opatření pro ochranu osobních údajů, a to jak proti jejich náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému použití, přístupu či sdílení, zvláště pak tam, kde zpracování zahrnuje přenos údajů po síti, a také proti všem ostatním formám protiprávního zpracování či jiného zneužití. Jakýkoliv příjemce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje výlučně podle pokynů Správce a bude zavázán dodržovat přísné bezpečnostní postupy při nakládání s osobními údaji.

7.      DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.   Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě souhlasu, bude zpracovávat po dobu takto uděleného souhlasu, nejdéle do doby, než bude souhlas odvolán. Není-li uvedeno v těchto Zásadách jinak, osobní údaje, které obsahuje Zákaznický a Uživatelský účet, budou smazány ihned po vyřízení žádosti o zrušení účtu.

7.2.  Správce dále zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje Správce dále zpracovává dle účelu zpracování po dobu:

 

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

Po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Plnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Oprávněný zájem správce

Maximálně po dobu 3 let od shromáždění osobních údajů, či do podání námitky proti zpracování, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Zasílání obchodních sdělení

Po dobu, dokud Zákazník a/nebo Uživatel neodmítne zasílání newsletterů a obchodních sdělení či neodvolá dříve udělený souhlas.

Vyřizování stížností

Po dobu jejich řešení a maximálně po dobu 6 měsíců poté, ledaže v konkrétním případě má Správce právo, nebo povinnost, údaje uchovávat déle.

8.      PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

8.1.   Subjekt údajů (zejména Zákazník, Uživatel či návštěvník Webu) má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz" style="color: blue;">www.uoou.cz).

a)   Právo na přístup k osobním údajům: chce-li subjekt údajů vědět, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo k těmto osobním údajům získat přístup.

b)   Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že se subjekt údajů domnívá, že o něm Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, má právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

c)   Právo na výmaz: v případě, že subjekt údajů požádá o výmaz, Správce vymaže jeho osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování bylo protiprávní, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, popř. tak stanoví právní předpis, (iv) výmaz Správci ukládá zákonná povinnost, nebo (v) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

d)   Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že subjekt údajů požádá o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

e)   Právo na přenositelnost údajů: v případě, že si subjekt údajů přeje, aby Správce jeho osobní údaje předal jinému správce, může využít svého práva na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, Správce nebude moci žádosti vyhovět.

f)   Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

g)   Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: subjekt údajů může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že se domnívá, že zpracováním bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů při jejich zpracování nebo související právní předpis, včetně porušení shora uvedených práv.

8.2. Správce si vyhrazuje právo požádat subjekt údajů o doplňující informace, pokud není schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat osobu podávající žádost o uplatnění práva.  

9.      OBECNÁ USTANOVENÍ

9.1.   Zásady tvoří nedílnou součást VOP a Smlouvy.

9.2.  Termíny používané v těchto Zásadách začínající velkými písmeny mají shodný význam jako stejné termíny definované ve VOP, ledaže jsou takové termíny definovány v těchto Zásadách nebo pokud je výslovně uvedeno v těchto Zásadách jinak.

9.3. S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv (viz čl. 8 výše) se může subjekt údajů obrátit na Správce. Kontaktní údaje Správce jsou:

a.         e-mailová adresa: [email protected];

b.        adresa pro listinné doručování: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

c.         telefon: +420 776 707 071.

9.4. Správce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění tyto Zásady průběžně měnit zejména za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, zohlednění vývoje právních přepisů nebo obecně uznávané praxe. Z tohoto důvodu Správce doporučuje průběžně sledovat Web, kde je k nalezení vždy aktuální znění Zásad (http://www.ringil.com/privacypolicy).

9.5. Web obsahuje odkazy (linky), které přesměrovávají na internetové stránky třetích stran. Tyto internetové stránky mohou používat soubory cookie nebo nabízet služby, které vyžadují osobní údaje. Pravidla stanovená v Zásadách se vztahují pouze na zpracování osobních údajů ze strany Správce. Při návštěvě jiných internetových stránek je třeba se seznámit s jejich zásadami ochrany soukromí a používání souborů cookies.

9.6. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1.9.2021.

Ringil s.r.o.

Často kladené otázky

Musím si pořídit všechny moduly?

V jakých jazycích Ringil funguje?

Jak Ringil pokrývá logistický proces?

Je v systému nějaký chat pro rychlou komunikaci?

Jak dlouho trvá implementace?

87 %

zákazníků nám řeklo: „Ringil mi výrazně pomáhá při každodenní práci.“

Na obsluhu logistického procesu jim teď stačí 20 % dřívější kapacity.

On-line řešení vaší logistiky

Rutinu nechte softwaru

AUTOMATIZACE A EFEKTIVITA

Většinu akcí provedete jediným kliknutím - ať už jde o odeslání poptávky na desítky dopravců, urgenci chybějících informací nebo změny v trase či obsahu přepravy. Často opakované rutinní úkoly nechte na automatizaci.

Inteligentní

REPORTY A DATOVÁ ANALÝZA

Ringil se jednoduše napojí na vaše ERP systémy a umožní přístup všem vašim zaměstnancům i partnerům - dopravcům a dodavatelům. Získáte tak jednotnou platformu pro komunikaci uživatelů i správu dat.

Nahrává spolupráci

INTEGRACE A PROPOJENÍ

Sledujte on-line své KPI prostřednictvím základního reportingu nebo si nechte vytvořit specifický pohled přesně dle svých potřeb. Získáte kvalitní a přesně cílený reporting.

Game changer

SKUTEČNĚ DIGITÁLNÍ

Opíráte se o silného digitálního partnera. Ringil plně zastoupí dosud fungující systém tužka-papír-excelová tabulka. Zaznamená přehledně cokoliv, co potřebujete, a to jak na straně vaší, tak i partnerů. Změny jsou viditelné ihned.

Infrastruktura bez starostí

PROVOZ V CLOUDU

Techniku řešíme my. Systém Ringil provozujeme na cloudové infrastruktuře od Googlu. Díky tomu je spolehlivý a dostupný kdykoliv. Vy si jej pronajímáte jako službu (SaaS). A nic neinstalujete.

Logistika S až XL

MODULARITA A CUSTOMIZACE

Každému padne jiná velikost. Proto je platforma Ringil modulární a vy si můžete z modulů vybrat. Využíváte pouze to, co potřebujete. Systém je maximálně jednoduchý a přehledný. Důležité číselníky nebo pole přizpůsobíme vašim potřebám.